Všeobecné obchodní podmínky a GDPR
Zákazník - zákazníkem je osoba nebo společnost, která využívá služeb společnosti na základě objednávky či smlouvy.
Řidič - řidičem je zaměstnanec společnosti nebo se jedná o smluvního řidiče, kterému společnost zprostředkovává přepravní službu.
Základní pojmy
Společnost - společností je přepravce nebo zprostředkovatel přepravy Oliver Hans Gerstner - LimoKing.cz se sídlem Laudonova 438/5, 102 00 Praha, IČO: 9115706, který zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu nebo jiné služby na základě těchto obchodních podmínek.
Způsoby objednání služeb
Veškeré služby zajišťujeme formou objednávek. Objednávky lze realizovat online přes naše webové stránky, dále pak přes e-mail nebo telefonicky, případně přes SMS. Smlouva, na jejímž základě je realizováno poskytnutí služeb společností zákazníkovi, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické či SMS objednávky pomocí SMS, e-mailové nebo objednávky vytvořené přes webové stránky. Potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné, dokud není potvrzená společností. Společností potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace přepravy a počtu přepravovaných osob), cena přepravy, způsob platby a termín realizace.
Platby v hotovosti
Při platbě transferu nebo jiné služby v hotovosti přijímá řidič nebo zástupce společnosti pouze české koruny (CZK) a měny, které jsou volitelné během procesu rezervace, tj. britskou libru (GBP), euro (EUR), americký dolar (USD) a další. Platby v hotovosti v cizí měně jsou odvíjeny od aktuálního směnného kurzu české koruny v den přepravy určený společností, nikoliv od kurzu, který byl aktuální v den provedení rezervace. Doplatek ceny pronájmu může být hrazen řidiči v hotovosti společně s doplatkem za konzumaci z minibaru.
Platby platební kartou
Limoking.cz nepřijímá platby platebními kartami.
Platby bankovním převodem
Společnost požaduje uhrazení zálohy před realizací objednávky, kdy její výši stanový individuálně dle typu zákazníkové objednávky. V případě, že zákazník nepošle stanovenou zálohu na bankovní účet LimoKing.cz do tří pracovních dnů od výzvy k úhradě zálohy, je LimoKing.cz oprávněn objednávku zrušit. Zákazník může po předchozí dohodě zaplatit celou částku za objednávku bankovním převodem, případně doplatit zbytek ceny pronájmu u řidiče v hotovosti.
Daňové doklady, potvrzení o přijetí platby (zálohy)
U plateb provedených přímo u řidiče (v hotovosti) bude řidičem v den přepravy vydáno zákazníkovi potvrzení o zaplacení (zpravidla zjednodušený daňový doklad). U plateb realizovaných bankovním převodem bude zákazníkovi zasláno potvrzení o přijetí zálohy na objednanou službu. Finální daňový doklad k zaplacené záloze či celkové úhradě vystavuje společnost na vyžádání. Pokud zákazník platí na fakturu (bankovním převodem), fakturu vystavuje společnost a cena je konečná, společnost není plátcem DPH. Pokud doklad vystavuje přímo smluvní řidič nebo smluvní společnost, daňový doklad může a nemusí zahrnovat DPH, a to v závislosti na tom, zda je nebo není daný řidič registrovaným plátcem DPH. Všechny uvedené ceny společností jsou koncové. Naše společnost není plátcem DPH.
Zálohové platby
U objednávek, kde je místo vyzvednutí mimo Prahu, u vybraných limuzín, výletů, služeb a objednávek zejména pro větší skupiny, může společnost požadovat úhradu zálohy, která musí být uhrazena nejdéle do 3 pracovních dnů od objednání služeb. Je-li objednávka na kratší časové období, musí být záloha uhrazena okamžitě nebo nejméně 24 hodin před stanoveným časem vyzvednutí. V takových případech bude společnost zákazníka o nutnosti složení zálohy a možném způsobu úhrady informovat. V případě neuhrazení požadované zálohy má společnost právo bez náhrady objednávku zrušit.
V ceně pronájmu
V ceně pronájmu je přistavení limuzíny na adresu v Praze, kdy za každou uhrazenou hodinu je maximální nájezd 30 km. Jakýkoliv nájezd nad limit kilometrů na přání zákazníka je účtován částkou 50 Kč za kilometr. V případě překročení času pronájmu déle jak o 5 minut je navíc účtována další započatá hodina pronájmu. V případě pronájmu letadel je účtován skutečný čas zapnutých motorů (letová hodina).
Minibar
Každá limuzína je vybavena minibarem. Není-li stanoveno jinak, je u každé limuzíny konzumace z minibaru za poplatek, který se hradí v hotovosti přímo řidiči. U lodí, letadel a vrtulníků je možnost minibaru po předchozí dohodě za poplatek. Zákazník nemůže v limuzíně konzumovat vlastní alkohol. V takovém případě by musel hradit tzv. korkovné a to ve výši 500 Kč za každou donesenou láhev alkoholu a 100 Kč za jakékoliv donesené nealkoholické nápoje.
Povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče, kapitána či pilota a dodržovat zejména bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů poučen před realizací přepravy. Zákazník se také zavazuje nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení přepravce a přepravní prostory, zachovávat jeho čistotu a nepoškozovat majetek dalších přepravovaných osob, nebo tyto osoby v době přepravy neobtěžovat jakýmkoliv způsobem. Při porušení uvedených povinností si je zákazník vědom odpovědnosti za škodu, kterou společnosti či objednanému přepravci nebo třetím osobám svým jednáním způsobí. V krajních případech může být zákazník z přepravy bez náhrady vyloučen. Zákazník je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém čase a místě nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k přepravě včas.
Storno podmínky
V případě zrušené potvrzené objednávky méně než 48 hodin před objednaným termínem je Zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny objednávky.V případě zrušení potvrzené objednávky méně než 24 hodin před objednaným termínem je Zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny objednávky. Poskytnutá záloha v takových případech propadá ve prospěch poskytovatele služeb. V případě jakéhokoliv poškození nebo znečištění dopravního prostředku ze strany zákazníka, je zákazník povinen uhradit náklady na vyčištění či opravu dopravního prostředku v plné výši.
Náhradní dopravní prostředek
Zákazník si v objednávce vybírá typ dopravního prostředku. Poskytovatel služeb Limoking.cz si vyhrazuje právo změnit vybraný dopravní prostředek za náhradní a to ve stejné nebo ve vyšší kvalitě bez doplatku ze strany zákazníka. Toto je možné pouze v případě mimořádných nepředvýdatelných událostí ze strany provozovatele, například dopravní nehody, poškození dopravního prostředku, nutného servisu, špatných povětrnostních podmínek apod. Poskytnutí náhradního dopravního prostředku je v případě takového zjištění ihned konzultováno telefonicky s klientem a náhradní dopravní prostředek je poskytnut až po klientově odsouhlasení. V případě nesouhlasu ze strany klienta s náhradním dopravním prostředkem má zákazník právo vybrat náhradní termín přepravy, na který bude poskytnutá záloha převedena. V případě nesouhlasu klienta s náhradním dopravním prostředkem, kompenzací ani jiným termínem, poskytnutá záloha propadá ve prospěch provozovatele a klient doplatek jízdy nehradí.
Stížnosti
V případě jakéhokoliv problému je třeba následovat tento postup vyřizování stížností. Chce-li zákazník využít nárok na náhradu škody, musí společnost v případě jakéhokoliv problému neprodleně informovat o nastalé situaci. V případě, že zákazník nemůže najít svého řidiče nebo má jakýkoliv jiný problém s konkrétní objednanou službou, neprodleně společnost kontaktuje telefonicky na sdělené telefonní číslo. V případě, že problém nebude vyřešen okamžitě nebo v požadované míře, sdělí tuto skutečnost zákazník společnosti emailem nebo písemně a uvede všechny podrobnosti k dané stížnosti. Stížnost bude následně prošetřena v co nejkratší možné době, zpravidla během několika dnů.
Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou počínaje dnem 1. srpna 2020. V případě změn těchto podmínek, kterou si společnost vyhrazuje, jsou pro zákazníka závazné obchodní podmínky ve verzi platné v době, kdy došlo k podpisu smlouvy či odeslání platné objednávky.
COPYRIGHT © 2020 LIMOKING.CZ, VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENAZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR

1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Oliver Hans Gerstner. IČ 9115706 se sídlem Laudonova 438/5, 102 00 Praha (dále jen: "správce").
Kontaktní údaje správce jsou: Oliver Hans Gerstner, Laudonova 438/5, 120 00 Praha, email: info@limoking.cz, tel: 776 77 66 55.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je:
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází
• k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle .... let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů
• správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
• podílející se na zajištění provozu služeb
• zajišťující marketingové služby
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.08.2020.